Lelki közösségek

Táborkereszt

A Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alatt álló, az Országos Elnökség és az Országos Intéző Bizottság mellett működő, de tőlük függeten szervezeti egység. A Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeinek hit és jellemnevelésének segítségére alakult. A Táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította. Az 1948-as Magyar Úttörő Szövetséggel való kényszerű “egyesítést” követő ún. katakomba korszak cserkészei is ennek szellemében tevékenykedtek. A magyarországi cserkészet újjáéledését követően hivatalosan 1991-ben alakultunk újjá. Küldetésünk minden magyar katolikus cserkészhez szól. A személyes Istenhit elmélyítéséért, vallásunk tanításának megfelelő élet megvalósításáért, mások segítésére való készség és képesség kialakításáért szeretnénk tenni. Meggyőződésünk szerint a cserkészként vállalt utunk akkor teljes, ha hitünket és jellemünket, lelkünket is fejlesztjük. Vezetőségünk az Országos Belső Kör (OBK). Tagjai a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jóváhagyott örökös tiszteletbeli elnök (Brückner Ákos cst., ciszterci szerzetes), elnök (Kispál György cst., plébános) és további, a lelki nevelést fontosank érző egyházi és világi cserkészek. Tevékenységünk több irányú. Egyrészt igyekszünk a cserkész fogadalmat tett és cserkészet iránt elkötelezett egyháziakat (papok, szerzetesek, szerzetesnők…) összegyűjteni egy virtuális cserkészcsapatba. Hogy a kapcsolatuk velünk és egymással még inkább élő legyen, számukra évente egyszer megrendezünk egy helyzetelemző, cserkészettel kapcsolatos ismereteiket gyarapító egynapos konferenciát, a Táborkereszt Egyházi Konventet (püspök előadóval). Másrészt a Magyar Cserkészszövetség rajtunk keresztül tagja a Katolikus Cserkészek Világszervezetének (angol rövidítése ICCS), így elnökünk a magyar katolikus cserkészek fő lelki vezetője. (Az ICCS szóhasználatával az “országos káplán“.) Igyekszünk összegyűjteni, lefordítani, közkinccsé tenni az ICCS fontos híreit, pl. a nemzetközi találkozókat. Mivel az MCSSZ az ICCS tagdíjat fizető tagja, a magyar cserkészeknek lehetősége van részt venni az ICCS által szervezett nemzetközi rendezvényeken. Mi is segítjük az ICCS munkáját a konferenciáin való aktív részvétellel, illetve lelki neveléshez használható segédanyagok összeállításában. De természetesen elsősorban a magyar cserkészek önként vállalt önfejlesztéséért igyekszünk tenni. A vezetők munkáját segíti a vezetőképzés hivatásfelkészítő része, ami kérésünkre és az ICHTHÜSZ, a protestáns cserkészek lelkiségi mozgalma kérésére jött létre. Ehhez segédanyagokat is készítettünk. Ezen kívül évek óta megszervezzük a Táborkereszt lelki hétvégéit évente két alkalommal 14 évnél idősebb cserkészek, elsősorban a csapatok lelki nevelésért felelős tagjai részére. Ezek során cserkész keretben, cserkész módon foglalkozunk nehezebb, vagy kényesebb kérdésekkel. Jó munkát! Jézusért!
További információk: Honlapunk: http://taborkereszt.cserkesz.hu Elektronikus levélcímünk: taborkereszt@ gmail.com

120 éve született Sík Sándor

Személyében a magyar cserkészet egyik alapítóját és szellemi vezetőjét tisztelhetjük. Ő egyben a lelki közösségünk, a Táborkereszt alapítója, ezért kiemelten fontosnak érezzük a rá való emlékezést. Szellemi öröksége, iránymutatása a mai napig időszerű, melyre egy 1932-ben íródott versével szeretnénk felhívni a figyelmet a Táborkereszt honlapján. (http://taborkereszt.cserkesz.hu) Ezen kívül ajánljuk mindenki figyelmébe a Magyar Piarista Tartományfőnökség által létrehozott virtuális Sík Sándor Emlékszobát: http://archivum.piar.hu/siksandor
 

Ichthysz

Alapítványunk létének egyetlen értelme van, nevezetesen a magyar protestáns cserkészközösségnek, tehát az Ichthys Közösségnek a támogatása. Az alábbiakban tehát e Közösségről szólva szólunk az alapítvány munkájáról és célkitűzéséről.

Az Ichthüsz Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része. Ugyanakkor nem feledte, sőt ápolni kívánta azt a tényt, hogy a Cserkészszövetség létrehozásában, amelyre 1912. december 28-án a Kálvin téri Református Egyházközség egyik hivatalos helyiségében került sor, fontos szerepet játszott a tisztes ökumenicitás és ezt megelőzően a mély vallásosság.

Az I. Világháború szörnyű testi-lelki pusztítása, az 1919-es Kommunista Diktatúra, az akkor megjelenő internacionalista liberalizmus, s nem utolsó sorban a trianoni tragédia okozta sebek a fenti két alapértéket is tépázni kezdték. A protestáns cserkészvezetők – hasonlóan a Táborkereszt mozgalom életrehívóihoz – úgy érezték, hogy ez ellen minősítetten, tudatosan és módszeresen kell fellépni. Az Ichthüsz Közösségnek tehát a célkitűzése az volt, hogy a Magyar Cserkészszövetségen belül – a római katolikus és a zsidó cserkészekkel továbbra is együtt cserkészkedve – a protestáns cserkészek számára az evangélium biblikus protestáns értelmezését, magyarázását és mélyítését munkálják. Ehhez járult a népi nemzeti értékek minősített megbecsülése különösen is az Alföldön, a Tiszántúlon, ahol a protestáns közösségekben a tipikus magyar paraszti hagyományok még életesen voltak jelen. Természetesen ezek a mozgalmak lakozást vettek a protestáns iskolák cserkészei között is.

Az Ichthüsz Közösséghez azok a protestáns cserkészek tartoznak/tartozhatnak, akik egyébként a Magyar Cserkészszövetség csapataiban cserkészkednek akár kisebbségi, akár többségi helyzetben. Közösségünk mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a lehető leglazább szervezettel a lehető legintenzívebb munka- és kegyességi közösségi tevékenységgel szervezze meg önmagát.

A Magyar Cserkészszövetség Ichthüsz Közössége a rá jellemző hagyományos egyszerűséggel és következetességgel végzi munkáját. Világos evangéliumi értékrendje van, amelyet ugyanakkor hivalkodásmentesen kíván képviselni. Tehát érdekei, sőt értékei mellett sosem dönget látványosan kaput, falat azért sem, mert magára veszi azt a tipikusan protestáns alapelvet, hogy az ami fontos, tehát az igazi munka s igazi élet a helyi közösségben zajlik. Az elvből, hogy az egyház a gyülekezetekben él, az következik, hogy a cserkészet a cserkészcsapatokban él. Ez a meggyőződése teológiailag arra a biblikus felismerésre épül, hogy a Szentháromság Isten kegyelme és szeretete közvetlenül van a hívekkel. Ahol ketten vagy hárman Krisztus nevében jönnek össze, ott Krisztus is jelen van. Hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy néhánytízen, vagy néhányszázan annak a Karácsony Sándor-i jelszónak a jegyében jövünk össze, hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura, ott Krisztus is és a magyar cserkészhagyomány legszebb értékei is jelen vannak. Így vagyunk mi a magyar cserkészetnek, a Magyar Cserkészszövetségnek alkotó része és minden cserkésznek testvére.

Honlapunk: http://dunavarsanyireformatusok.hu/ICHTHYS/kik-vagyunk
 

Tábortűz

A Tábortűz Adventista Cserkészközösség a Magyar Cserkészszövetség hetednapi adventista tagjait tömöríti. Célunk, hogy minél több adventista hátterű és világi fiatalt megtérésre vezessünk.
 
Tevékenységeink:
Mivel hisszük, hogy Sátán valós személy, akinek támadásaival szemben magunkban védtelenek vagyunk, közösségünk imával és böjttel jár közben Egyházunkért, a Szövetségért és a Tábortűzért, mindezek vezetőiért, a közösségben tevékenykedő valamennyi vezetőért és mindannyiunk családjaiért.
A kósza és vándor korosztályú cserkészeknek és barátaiknak havi rendszerességgel találkozókat szervezünk, ahol kreatív módon élhetik meg hitüket, mélyülhetnek el a bibliai igazságok ismeretében és növekedhetnek missziós lelkületben.
Egyházunkon belül munkálkodunk a cserkészet, mint leghatékonyabb gyermek- és ifjúságmissziós módszer elterjesztésén.
Amennyire a szombati nyugalomnappal összeegyeztethető, igyekszünk részt venni a Szövetség azon testületeinek munkájában, amelyben tanácskozási jogunk van.
A világszerte közel 3 milliós adventista cserkészet értékeit és jó gyakorlatait igyekszünk a hazai környezetbe átültetni és nevelési programunkba beépíteni, arra alkalmasnak talált részeit különpróbák formájában a Szövetség egészének rendelkezésére bocsátani.
 
Szervezetünk:
Közösségünk stratégiai döntéshozó szerve a Tábortűz Vezetői Tanács. Fontosnak tartottuk, hogy a felnőtt cserkészvezetők mellett helyet kapjanak benne az őrsvezetők is. Emellett szerettünk volna lehetőséget adni mindazoknak, akik fontosnak érzik az adventista cserkészet ügyét, hogy segíthessék munkánkat, ezért a Vezetői Tanács tanácskozási jogú tagjai lehetnek
  • a Szövetség elnökségi tagjai,
  • a Hetednapi Adventista Egyház országos és területi elnökségi tagjai,
  • Egyházunk gyermek és ifjúsági szolgálatainak munkatársai,
  • az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (ADRA) és a laikus adventista missziót összefogó ASI képviselői,
  • és minden, legalább középiskolás korú adventista cserkész.
Azt reméljük ettől a népes körtől, hogy szoros együttműködés alakul majd ki tagjai között, elősegítendő, hogy a magyar adventista cserkészet is hasonlóan széles körben és nagy hatékonysággal tudja elérni gyülekezeteink és környezetük ifjúságát, mint ahogy az világszerte megszokott.
A Tábortűz fő operatív döntéshozó szerve a Bizottság, ami az adventista identitású csapatok parancsnokaiból és az Elnökségből áll. Legfőbb feladata a csapatokban és a Tábortűzben zajló lelkiségi programok összehangolása és szervezése.
A Tábortűz ügyvezető szerve az elnökből, a titkárból és a pénztárosból álló Elnökség, akik a közösségen belül folyó munka elsődleges szervezői és Egyházunk és a Szövetség megfelelő fórumain a Tábortűz alapértelmezett képviselői.
 
A Tábortűz elérhető: tabortuz.hu és fb.com/Tabortuz
Az Elnökség elérhető: tabortuz-elnokseg[kukac]googlegroups.com