GYIK

Gyakran ismételt kérdések Cserkészvezetők számára

PÉNZÜGY

Mi a szövetség adószáma? 19006705-2-41

Mi a szövetség bankszámlaszáma? Unicredit Bank ZRT: 10918001-00000071-76940002

JOGI KÉRDÉSEK

Mi a szövetség bírósági bejegyzés száma? Pk. 6.0001/1989/1

Alapítványokról Alapítvány alapításának legfontosabb lépései:

1. lépés: közérdekű cél meghatározása; 2. lépés: alapítvány nevének meghatározása, ellenőrzése; 3. lépés: alapítvány székhelyének meghatározása; 4. lépés: alapítvány kezelő szervének meghatározása; 5. lépés: alapító okirat más rendelkezéseinek megfogalmazása; 6. lépés: bejegyzési kérelem megírása, bejegyzési kérelem mellékleteinek összerendezése, bírósági benyújtása.

Ki alapíthat alapítványt? Alapítvány alapítója magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet.

Milyen célra hozható létre alapítvány? Alapítvány tartós közérdekű célra hozható létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy. Alapítvány létrehozásához alapító okirat és a bíróság nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány a nyilvántartásba vétel után nem vonható vissza.

Az Alapító okirat Az alapítvány nevét; célját, céljára rendelt vagyont és annak felhasználási módját és székhelyét meg kell jelölni az alapító okiratban. Alapítvány nyílt vagy zárt alapítványként alapítható, amely az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségét jelenti.

Az alapítvány - annak ellenére, hogy nem profitorientált szervezetről van szó - rendkívül hézagosan szabályozott a jogszabályokban. A szabályok sokféle értelmezési lehetőséget adnak, illetve sok esetben a bírói gyakorlat az, amely kimunkálja az alapítvánnyal kapcsolatos szabályokat. Az alapítványokkal kapcsolatos ezen joggyakorlat nagy eltéréseket mutat, így különbözőek lehetnek az egyes alapítványokkal, ezen belül az alapítvány alapító okiratával kapcsolatos követelmények.

A jogszabályok, illetve a tapasztalatok alapján mindenképpen szükséges, hogy az alapítvány alapító okirata tartalmazza az alábbiakat:

Mit tartalmazzon az Alapító okirat?

 • az alapító okirat kötelező tartalmi eleme az a közérdekű cél, amelyet az alapítvány szolgál;
 • az alapítvány alapító okirata kell, hogy meghatározza az alapítvány nevét. Ebben az esetben is érvényesülnie kell a névkizárólagosság elvének;
 • szintén az alapítvány alapító okiratában kell, hogy szerepeljen az alapítvány székhelye;
 • az alapító adatai;
 • az alapítvány mint célvagyon kezelő szervének meghatározása: a kezelő szerv tagságának definíciója, a követendő döntési mechanizmus;
 • az alapítvány vagyona szintén meghatározandó az alapítvány alapító okiratában.

Az alapítvány bejegyzése: Az alapítvány bejegyzését az annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság végzi. Az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet A kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott okiratokat.

Az alapítvány létrehozásának költségei: Az alapítvány bejegyzése illetékmentes, közzétételi költségtérítés, más díj nem fizetendő.

Közhasznú alapítványok kedvezményei: A közhasznú alapítványok számos kedvezményben részesülnek az adójogszabályok alapján. Szintén kedvezményben részesülhetnek a közhasznú alapítványok támogatói, illetve a közhasznú alapítványok szolgáltatásainak igénybe vevői. A legfontosabb közhasznú alapítványokkal kapcsolatos kedvezmények:

 • a közhasznú alapítvány az alapító okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági adómentességre jogosult;
 • szintén jogosult a közhasznú alapítvány a vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezményre;
 • a helyi adókötelezettségekkel kapcsolatban is kedvezményre jogosultak a közhasznú alapítványok;
 • illetékkedvezmény is részesülnek a közhasznú alapítványok,
 • szintén jogosultak a közhasznú alapítványok vámkedvezmény igénybevételére,
 • a közhasznú alapítvány által nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség illeti meg;
 • a közhasznú alapítvány támogatóját az adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg,
 • további külön kedvezmény jár tartós adományozás esetén a közhasznú alapítvány támogatójának.

Közhasznú alapítványok kedvezményeinek feltételei: Általános feltétel, hogy a közhasznú alapítványok akkor jogosultak a fenti kedvezményekre, ha az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásuk nem áll fenn. Fontos megjegyezni, hogy ezen közhasznú alapítványokra vonatkozó kedvezmények kizárólag akkor alkalmazandók, ha a fentin túlmenően további feltételek is megvalósulnak.

Teendők az alapítvány bírósági bejegyzését követően Alapítványok esetében a gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyablakos ügyintézés nem alkalmazható, így az alapítvány bírósági bejegyzését követően az APEH-től adószám igénylése, illetve a KSH-tól statisztikai számjel igénylése külön eljárásban kezdeményezendő.

Az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium Az alapítvány képviseletét a kezelő szerv látja, amelyet az alapító hoz létre vagy jelöli (kuratórium). A kezelő szervben az alapító nem gyakorolhat meghatározó befolyást. Az alapítvány kezelő szervének alapító okiratban történő létrehozása esetén meg kell határozni annak összetételét, illetve a képviseletre jogosult személyt, vagy személyeket, az utóbbi esetben a képviselet módját is. Az alapítót megillető jogok gyakorlására – akár feltételhez kötötten – az alapító más személyt is kijelölhet.

Az alapítvány vagyona, gazdálkodása Az alapítvány vagyonának nyílt alapítvány alapítása esetén elegendő annak megfelelnie, hogy az elegendő legyen a tevékenysége megkezdéséhez. Az alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik.

Az alapítvány módosítása Az alapító az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sértetlenül hagyása esetén az alapító okiratot módosíthatja a nyilvántartásba vételre irányadó szabályok alkalmazása mellett. Az alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik.

Az alapítványok felügyelete Az alapítványok, mint társadalmi szervezetek működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A törvényességi felügyelet keretében az ügyészség különböző intézkedéseket tehet.

Az alapítványok számvitele Az alapítványokra is irányadó a társadalmi szervezetekre irányadó szabályok, így számvitelükre speciális szabályok irányadók. Forrás: http://www.alapitvany.eu

Alapítványok adózása: http://www.kompkonzult.hu/webset32.cgi?Kompkonzult@@HU@@332@@GOOGLEBOT

Kik igényelhetnek 1 %-ot?

1. A kedvezményezettek egyik csoportjába társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, színházak, múzeumok és más közintézmények tartoznak. Az adóhivatalnak nincs listája a több ezer e csoportba tartozó kedvezményezettről, ezért ebből a csoportból az érintettek hirdetései, vagy általuk megküldött felkérés alapján lehet választani. Ide tartoznak:

 • az 1989. évi II. törvény szerinti társadalmi szervezetek (kivéve ebből a pártokat, továbbá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteket), az alapítványok, ha bírósági nyilvántartásba vételük a 2005. év előtt már jogerőre emelkedett feltéve, hogy alapszabályuk, alapító okiratuk szerint legalább a 2006. év első napjától ténylegesen a közhasznú szervezetekről szóló törvényben felsorolt közhasznú tevékenységet folytatnak;
 • kiemelkedően közhasznú alapítványok, társadalmi szervezetek, közalapítványok, feltéve, hogy a 2006. év előtt jogerősen bírósági nyilvántartásba vették őket és 2006. év első napjától az alapító okiratuk szerint az említett törvényben felsorolt közcélú tevékenységet folytatnak.

A társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok kedvezményezhetősége szempontjából fontos, hogy milyen tevékenység minősül közhasznúnak. A közhasznú tevékenység fogalma a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerint a következő:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
 • tudományos tevékenység, kutatás;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • kulturális örökség megóvása;
 • műemlékvédelem;
 • természetvédelem, állatvédelem;
 • környezetvédelem;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • emberi- és állampolgári jogok védelme;
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
 • közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás;
 • fogyasztóvédelem;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások;
 • euroatlanti integráció elősegítése;
 • közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások;
 • ár- és belvízvédelem ellátáshoz kapcsolódó tevékenység;
 • a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;
 • a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

A kedvezményre igényt tartó, előzőekben említett szervezeteknek a rendelkező nyilatkozatok megszerzése érdekében közölniük kell az adószámukat azokkal az adózó polgárokkal, akiknek a rendelkező nyilatkozatára számítanak. Ez az eljárás alaki kötöttségek nélküli, megvalósítható személyes kapcsolatfelvétellel, szórólapokkal, egyéb - jogszabályba nem ütköző módon történő - figyelemfelhívással, hirdetéssel.

A támogatók toborozásához előzetes adóhatósági engedélyre nincs szükség, így az előzetes engedélykérések, a szórólapok véleményezésre történő megküldése szükségtelen időkiesést jelenthet. Forrás: www.apeh.hu

CSAPATÜGYVITEL

Hol van a központi iroda? Cím: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a - 2. emelet Telefon és fax: (+36-1) 394-5084 Mobil1: +36-20-548-1766 (cs) Mobil2: +36-20-3586458 (cs) E-mail: titkarsag@cserkesz.hu Postafiók: 1255 Budapest, Pf. 192. Nyitvatartás: H-P , 9 - 17:30

Hogyan lehet feliratkozni az Országos Hírlevélre? A következő címen kell megadni adataid: https://groups.google.com/a/cserkesz.hu/forum/#!forum/hirlevel-l

Az Országos Hírlevél korábbi számai elérhetőek a /szovetseg/testuletek/orszagos-elnokseg/hirlevel oldalon.

Hogyan alapítsak csapatot? Lásd a honlapon: /latogatok/csapatalapitas

Honnan szerzek hozzá segédtisztet? Nem kell. Keress egy közelben lévő csapatot, és kihelyezett rajaként működj!

TÁBOROZÁS, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Kihasználatlan táborhelyem/ telkem van, amit használatra szívesen felajánlanék a Szövetségnek. Kit keressek ez ügyben? Központi iroda - feltölti, és ha kell karbantartani, kiadja helyi csapatnak.

Rendezvényt szeretnék szervezni lakott területen. Kitől kell engedélyt kérni és mennyibe kerül? A "területfoglalási engedély" lakott terület, közterületére vonatkozik. Itt a helyi önkormányzat/jegyző -höz kell fordulni, illetve a rendőrségnek be kell jelenteni az eseményt. Eme esetre szabályzati formanyomtatványunk nincs.

 • Ha mint cserkészcsapat teszi az engedély kérést és a bejelentést, akkor ennek illetéke nincs. Jogi kacifántos elemzést rövidítve, mert a cserkészcsapat a Magyar Cserkészsövetség része, és így az általa végzett program is. Tehát illetékmentes 1990. évi XCIII. törvény, 5. § (1) d) alapján.
 • A terület bérléséért már kérhet pénzt az önkormányzat/jegyző.

A tábori engedélyek megkéréséhez szükséges dokumentáció postára adási határideje: 2011. május 2.

Mi a teendő abban az esetben ha nincsen meg minden szükséges külsős papír (táborozási terület tulajdonosának engedélye, ÁNTSZ engedély stb.)? Akkor inkább később kerüljön postázásra a dokumentáció, de hiánytalanul, vagy esetleg van mód hiánypótlásra?

Ha van olyan papír amit még nem küldtek meg a hivatalok, akkor azt utólag hiánypótlással küldjétek meg a kerület számára. Fontos! A hiánypótlásról ne felejtkezünk meg, mert az OTV nem fogja az engedélyt kiadni.

Ha május 2-ig nincs rendezve a tagdíj, illetve az éves jelentés, ettől függetlenül ajánlott beküldeni egyáltalán az engedélykérést?

Igen, mindenképpen küldjétek be. Látni fogjuk, hogy valami hiányzik, fel fogjuk venni veled/parancsnokoddal a kapcsolatot és egyeztetünk a pótlásáról. Idei évben a józanság határáig próbálunk rugalmasak lenni, célunk, hogy minden csapatban (újra) divat legyen az engedélyezés megkérése.

Miért éri meg tulajdonképpen az engedély megkérése?
 • Ha beküldöd, nem szegsz meg egy cserkésztörvényt sem!
 • Ha a táborodban komoly gond adódik az MCSSZ tud segíteni! (Amúgy nem, hisz "feketetábort" vezetsz, amiről hivatalosan nem tud.)
 • Pénzt spórolsz! Az ÁNTSZ engedély kiváltása illetékkel jár, amit ha nem az MCSSZ formanyomtatványán kérsz meg akkor min. 20800 Ft-ba kerül, a konyhafőnök ÁNTSZ engedélye is pénzbe kerül tanfolyam+vizsga min. 15000 Ft, (2008-as árak) ezt így megkapod ingyen, és így cirka 40 000 Ft-ot spórolsz a tábori költségvetésnek.
 • Segíted mozgalmunk működését, hisz a pontos táborozási adatok tudatában reálisabb képet kapunk a táborozó cserkészekről.
 • Az engedélyek megkérésének elmulasztása esetén kockáztatod, hogy egy ellenőrzés után, fegyelmi indul a táborparancsnokkal szemben, ill. hogy bezárják a táborodat.

KÜLÜGY

Mi a Wood Badge? A Wood Badge (ejtsd: wúd bedzs) a Bi-Pi által alapított vezetőképzésben a cserkésztisztek jelvénye. Leírását a WOSM 1955-ben adta meg. WOSM 7/55 határozata: A Konferencia megelégedettségét fejezi ki a Wood Badge képzés világszerte elterjedt mivolta okán. Ez magával hozza azt, hogy a jelvényeket és a kereteket meg kell határozni. A Konferencia megerősíti, hogy sokféle jelvényt hoznak kapcsolatba a Wood Badge képzéssel, azonban kijelenti, hogy csak a megfelelő képzéseknél adhatóak a jelvények, amelyek a képzésért felelős vezető és a kiképzőcsapat ítél meg, a WOSM által hivatalosan cserkészszövetségnek tartott szövetségekben. A jelvények a következők: Nyakkendőgyűrű (woggle): kettős fonatú, kör keresztmetszetű, font nyakkendőgyűrű (u.n. Török turbán) Wood Badge: nyakláncon hordott, két faragott fa, amely pontos mása a Dinizulu nyaklánc darabjainak. Wood Badge nyakkendő: szürke nyakkendő, amelynek sarkában a MacLaren klán egységkockája látható a vörös vonallal kezdve.

Ki a Chief Scout? A Chief Scout (ejtsd. csíf szkaut) a főcserkész. Az angolszász országokban kialakult rendszer alapján a cserkészszövetség első ember, aki alapvetően eszmei iránymutatást ad, és a mozgalom és a szervezet összeköttetésében a legfőbb képviselő. A világ főcserkésze Bi-Pi volt, a magyar cserkészetben a főcserkész egy kormányzati összekötő személy volt, akit a kormányzó nevezett ki.

Gilwell (ejtsd: gilvell. nem: zsilvell, dzsilvell)

 • Gilwell Park a brit cserkészek központja, egy 109 ha terület, amely ma szövetségi központként és kalandparkként kerül hasznosításra.
 • Gilwell Park - a vezetőképzés eszmei központja.
 • Gilwell rendszer - egyfajta vezetőképzési rendszer, amely az előfeladatok-képzés-gyakorlati számadás a tudás elsajátításról hármasra épül.

Tuskó: a Gilwell Park jelvénye a Gilwell rendszerű vk-k által használt jelkép.

Milyen előnyökre tehet szert valaki, ha cserkészként látogat külföldre?

 1. Először is: részt vehet a nemzetközi cserkész rendezvényeken.
 2. Amennyiben rendelkezik cserkészigazolvánnyal, megszállhat a helyi cserkészparkokban, cserkészszállásokon –ezekért természetesen fizetni kell, ám sok esetben kérik az igazolást arról, hogy valóban cserkészek vagyunk. (Így nem árt kiváltani a nemzetközi cserkészigazolványt.)
 3. Ha itthon már előre elkezd keresgélni, akkor jó eséllyel találhat egy csapatot, aki fogadja az adott országban, ahová utazik. Ez jelenthet egy közös városnéző túrát, ahol a helyiek kalauzolják, de van, hogy pl. felajánlják a csapatotthont szállásként.
 4. Amennyiben leszervezi, vagy része az előre meghatározott programnak a nemzetközi táborok előtt/után az ún. Home Hospitality (HoHo -vendéglátás) keretében egy családnál lakhat (ált. egy hétig), ahol szállást, élelmet, programot biztosítanak neki, amíg náluk tartózkodik.
 5. Hasznos tippeket kaphat az adott ország cserkészeitől a helyi érdekességekre, specialitásokra, de akár az utazásra, olcsó lokális szállásokra vonatkozólag is –ezért jó, ha már itthon időben felveszi a kapcsolatot, és elkezd tájékozódni.
 6. Könnyebben kap vízumot! (Tapasztalat…:))
 7. És végül, de nem utolsó sorban: amint kiderül, hogy te is, és a szemben álló külföldi is cserkész, a hosszan tartó barátság szinte garantált…:)

 

Cserkész kifejezések angol változatát keresem! Babos Gábor cst. (1507.) anyaga

Hol találhatok olcsó szállást külföldön? http://olcsoszallas.linkcenter.hu http://www.worldvacationrentals.net http://kulfoldiszallas.wyw.hu http://utazas-apro.uw.hu/kulfoldi-szallashelyek.php http://diakszallas.lapozz.hu http://www.worldaccomodation.com/hostels/magyar/ifjusagi-hostel.php http://scout.org/en/around_the_world/europe/information_events/scout_centres

Mit tegyek, ha cserkészként megyek külföldre?

 • Országos Külügyi Bizottságot kell keresni ezzel kapcsolatban.
 • Nemzetközi cserkészigazolvány az irodában kapható.

EGYÉB KÉRDÉSEK

Hol / hogyan tudok kapcsolatba lépni cserkészekkel? Az MCsSz honlapján lehet tájékozódni az aktuális programokról (/cserkeszek/programajanlo) és az országban működő csapatokról (/kapcsolat/cserkeszcsapatok).

Hogyan lehet feliratkozni a levelezési listákra? Egy internetes űrlap segítségével a https://groups.google.com/a/cserkesz.hu/forum/#!forum/LISTANEVE-L címen. Egyes zárt listákra a feliratkozás ezen a linken sem engedélyezett (pl. ha valamilyen előfetételhez kötött a feliratkozás). Ebben az esetben a lista adminisztrátorát kell megkeresni, aki fel tud venni a listára.

Hogyan lehet leiratkozni a levelezési listákról? Az alábbi módon.

Mikor és hol lehet jelentkezni cserkésznek? Írj az ovt@cserkesz.hu címre, és add meg az alábbiakat: - név - elérhetőség - életkor - munkahely/iskola - templom

Hol van a Cserkészgödör és mik az elérhetőségei? H-1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. Telefon: 20/260-5314, ügyeleti időben: 1/7831171

Mit kezdjünk cserkészhagyatékkal? Mindenfajta cserkészhagyaték, vagy olyan cserkészethez kötődő anyag, amelytől valaki meg kíván válni, elsősorban a központi irodába adjátok le. Az iroda átnézi, és archiválja, a napjaink munkájához szükséges részeket megmenti digitálisan, majd az egész anyagot eljuttatja a múzeumba az adományozó megjelölésével.