Csapatalapítás

Ha megtetszett a cserkészet, vagy már régebb óta ismered, de nem áll módodban egy működő csapathoz csatlakozni, új csapatot is alapíthatsz. Mielőtt elszánod magad erre a lépésre, mindenképp tájékozódj, hogy mik a feltételei és mi a menete egy cserkészcsapat megalapításának! Jelen összeállításunkkal azok munkáját és fáradozását szeretnénk segíteni, akik cserkészcsapat szervezésére, vezetésére vállalkoznak.

Mi a cserkészet?

Ezzel kapcsolatban lásd a /vezetok/nevelesi-koncepcio/a-cserkeszmozgalom-keretei oldal fejezeteit.

A csapatmunka megindítása és a csapat létrehozása

A szervezési feladatoknak két ága van: a cserkészmunka elkezdése, amely néhány év alatt megteremti a csapatmunka megindításának feltételeit, valamint ezzel párhuzamosan a csapat „jogi” létrehozása. A következőkben e két párhuzamosan elvégzendő feladatcsokor lépéseit ismertetjük, az előforduló „szakkifejezések”, fogalmak tömör meghatározásával kiegészítve.
  1. A csapatalapítási szándék kifejezése két három felnőtt személy által. (mindig könnyebb 3-4 elszánt felnőttel együtt megkezdeni a csapatalapítási folyamatot.)
  2. Közeli cserkészcsapat és/vagy településen élő korábbi aktív cserkészvezető felkeresése. Ez a cserkészcsapat/cserkészvezető lesz az a személy, aki a kezdeti időszakban segíti az alakuló félben lévő csapatot a mindennapi cserkészmunka átélésében és megszervezésében.
  3. A csapatalapítási szándékot kifejező személyek cserkészfogadalmat tesznek egy adott cserkészcsapatban.
  4. A cserkészcsapatot alapítani szándékzó személyek jelentkeznek a 18+ ŐVK-ba, ahol a heti rendszerességű cserkészfoglalkozások, hétvégi programok szervezéséhez kapnak segtséget. 
  5. A képzést követő évben legalább a csapat leendő parancsnoka megkezdi a segédtiszti képesítés megszerzését. A képzés a cserkészet nevelési oldalát világítja meg a résztvevők számára, azon túl hogy felkészít egy-egy korosztály (raj) vezetésére. Ezen képzés megkezdése, már lehetőséget ad a cserkészcsapat bejegyzési folyamatának megindtására. 
  6. Ezen a két képzésen felül érdemes még érdemes a csapatparancsnoki vezetőképzés elvégzése is, mely a csapatok vezetői készítik fel a cserkészcsapat működtetésére, vezetésére. 
  7. A cserkészkerület ellátja a szükséges tájékoztatással és segítséggel a leendő csapatparancsnokot, illetve becsatornázza őket a kerületi körforgásba. A kerületi felosztást és elérhetőségeket lásd a /kapcsolat/cserkesz-keruletek oldalon.
  8. Fenntartó Testület szervezése, az együttműködés feltételeinek megbeszélése, akár szerződésszerű rögzítése.
  9. A csapatalapítási szándékot kifejezők megtartják első felnőtt tagi gyűlésüket, melyben hivatalosan kijelentik alapítási szándékukat és beadják a szükséges iratokat a Magyar Cserkészszövetség illetékes cserkészkerületénél, egyúttal a Fenntartó Testület nyilatkozik, hogy ismeri és vállalja Magyar Cserkészszövetség Alapszabályában a rá vonatkozó pontokat. (A szükséges iratok elérhetőek a /szovetseg/testuletek/ot/iratmintak oldalon.)

Magyarázatok

fenntartó testület: A cserkészcsapat működéséért felelősséget vállaló, jogi személyiséggel rendelkező intézmény vagy szervezet (a politikai pártok kivételével), amely biztosítja a cserkészcsapat működéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket. Legalább három tagból álló testület.

csapatparancsnok: A cserkészcsapat élén álló, annak életét és munkáját meghatározó, irányító felelős felnőtt, aki tevékenységét önként, elkötelezettségből, ellenszolgáltatás nélkül vállalja és végzi. Fontos feladata beosztott vezetői tevékenységének összehangolása, munkafeltételeik megteremtése, kapcsolattartás a csapat társadalmi környezetével, beosztott vezetőinek továbbképzése, motiválása és számukra élmények biztosítása. A parancsnok élete példa minden cserkész számára.

segédtiszti képesítés: A képzés célja: az alkalmasnak bizonyuló felnőttek felkészítése arra, hogy egy rajnyi (kb. 30) cserkészt több éven keresztül eredményesen tudjanak vezetni, tudjanak számukra évközi és tábori programot biztosítani; tudják ezeket levezetni; tudjanak rajnál nagyobb egységben (pl. csapat) részfeladatokat ellátni; tudják vezetni, irányítani és támogatni a rajukba tarozó őrsvezetőket.

18+ ŐVVK: A képzés célja: Az alkalmasnak bizonyuló felnőttek felkészítése egy őrs (kisközösség) vezetésére. A képzésben elsajátított tudás lehetővé teszi a gyermekeknek heti rendszerességgel tartott őrsgyűlések, és az esetleges hétvégi programok szervezését, lebonyolítását.8.
         8. A leendő parancsnok a képzés második évében, a képzéssel párhuzamosan idősebb (13-14 éves) cserkész-jelölteket (leendő őrsvezetőket) toboroz és gondoskodik                az újoncpróbára való felkészítésükről, majd a megfeleltek fogadalmat tesznek. Ezzel létrehozza a leendő csapat magját.

Magyarázatok

őrsvezetői képesítés: A képzés célja: az alkalmasnak bizonyuló, középiskolás korú fiatalok felkészítése arra, hogy a cserkészet keretén belül, annak módszereivel 10-14 éves fiatalokból álló kiscsoportot tudjanak több éven keresztül vezetni; bekapcsolni a jelöltet a vezetőképzés folyamatába, hozzásegíteni a megfelelő lélektani alapok kialakításához és megismertetni az egykorú vezetőtársakkal.

őrsvezetői megbízatás: Az őrsvezetői képesítéssel rendelkező középiskolás korú fiatalok feladata az őrsükkel való törődés, számukra rendszeresen (hetente) foglalkozások tartása, illetve egyéb programok szervezése.

őrs: A cserkésznek jelentkező egynemű, és hozzávetőlegesen egykorú fiatalok 6-8 fős csoportja

próba: A cserkészismeretek adott részének eredményes elsajátítását bizonyító, élményt
 
adó
megmérettetés
fogadalom
A cserkész ünnepélyes elkötelezettségvállalása a közösség mellett, cserkészvezető esetében ezen túlmenően a cserkészek felelős vezetésének vállalása.
         9. A leendő őrsvezetők megszerzik az őrsvezetői képesítést.
       10. A képesítést szerzett vezetők gyermekeket toboroznak és megkezdik az őrsi munkát.
       11. Miután megszerezte a segédtiszti képesítést, a csapatparancsnok-jelölt ideiglenes csapatparancsnoki megbízást kér a területileg illetékes cserkészkerületen át a  Magyar Cserkészszövetségtől.
       12. Az ideiglenesen megbízott csapatparancsnok a Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata szerint ideiglenes működési engedélyt kér.
              3 év elteltével – amennyiben a csapat működése megfelelő – végleges működési engedélyt kap a Magyar Cserkészszövetségtől.

Magyarázatok

vezetőképző tábor: A leendő vezetők felkészítésének legfőbb színtere, ahol a cserkészmódszer alkalmazásával egy adott vezetői feladat ellátására készítik fel a vezető jelöltet, a résztvevőkben a cserkészszellemet és a cserkészet iránti elkötelezettséget erősítve.

újonc: A csapatba való jelentkezést követően ½–1 év időtartamú próbaidőt tölt a cserkészjelölt. Az azonos korú újoncok egy őrsöt alkotnak, akik az újoncidő alatt őrsvezetőjük vezetésével működő közösséggé válnak. A fogadalom letétele után őrsük cserkészőrsként tevékenykedik tovább.
Mint a leírtakból is kitűnik, a csapat megalakítása több éves folyamat. Az első tanévben a leendő parancsnok felkészül a feladatra. A második tanévben a vezetőképző-táborban szerzett ismeretek birtokában létrehoz egy cserkészőrsöt, elkezdi a majdani őrsvezetőket megismertetni a cserkészettel, és az alkalmasnak bizonyuló és vezetői munkát vállaló gyerekeket az őrsi életen felül felkészíti az őrsvezetői vezetőképző táborra. A harmadik tanév kezdetén az őrsvezetői vezetőképző tábort eredményesen elvégzettek körül új őrsök születnek, és lényegében ekkor alakul meg a csapat.

A csapatparancsnok folytatja saját és vezetői továbbképzését, képzését: felkészül a csapatparancsnoki képesítés megszerzésére, az erre alkalmas 18 év körüli gyakorló őrsvezetőket felkészíti a segédtiszti vezetőképzésre és folyamatosan gondoskodik az aktív őrsvezetők továbbképzéséről. Végigolvasva a fenti listát jogosan merül fel a kérdés, hogy nem bonyolult-e ez így, és gyorsabb és egyszerűbb úton nem juthatunk-e célba? A válasz: nem – ezt szeretnénk mondani. Ugyanis a cserkészet lényege a működő, nevelő célzatú, keresztény szellemű kisközösségek létrehozása, és ezek eredményes éltetése több éven át. Ennek megvalósításához nélkülözhetetlenek a felkészült, elkötelezett és a vállalt feladatot jól ismerő vezetők, és az ő élő közösségük, ami szintén több év közös munkája alatt jöhet létre és erősödhet meg annyira, hogy mások – a csapatba várt gyerekek – számára is vonzó példa, kisugárzási pont lehessen. Azonban van másik út, de az csak „megelőzést” jelent: ha valaki elkezd foglalkozni max. 30 gyerekkel, és nomád táborokat szervez, túrázik, tanítja őket. Ez jó alap. Azonban a vezetőképző nélkül nem lesz cserkészet, mert tudnia kell a miérteket. Tehát a gyerekekkel lehet foglalkozni, és később lesz csapat.

Impresszum

Ajánlott irodalom

Edöcsény András: Őrsvezetők könyve. Budapest 1992.
Várnagy Elemér: Mi a cserkészet? Budapest 1992.
Vezetők Lapja
A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya (/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok)
A Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata (/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok)
A Magyar Cserkészszövetség Próbarendszere (/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok)
A Magyar Cserkészszövetség Egységes Ifjúságnevelési Koncepciója (/vezetok/nevelesi-koncepcio )
A Magyar Cserkészszövetség Elnökségének honlapja (cserkesz.hu/elnokseg)

Cserkészcsapatszervezési útmutató

Összeállította:
Solymosi Balázs cst. ovt., dr. Grynaeus András cst. és Gertheis Antal csst. segítségével
Csapatalapítási útmutató 2009 - letölthető egyben is